Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie

Wydziały

13.12.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

Dyrektor:
Marek Jonczak

Wydziały:


Wydział Utrzymania oraz Ochrony Dróg i Mostów
Zadania wydziału:

1) prowadzenie ewidencji dróg ,

2) ochrona pasa drogowego,

3) koordynowanie działań w przygotowaniu planów utrzymania dróg (letnie i zimowe),

4) ocena stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych,

1) analiza i przetwarzanie danych dotyczących okresowych pomiarów ruchu,

2) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat,

3) opiniowanie wniosków dotyczących lokalizacji zjazdów,

4) wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego podczas budowy zjazdu,

5) wydawanie decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym,

6) wydawanie opinii w sprawie lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach powiatowych,

7) opiniowanie planów zagospodarowania terenów przyległych do dróg powiatowych,

8) analiza i opiniowanie wniosków pod względem formalno – prawnym w sprawie zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,

9) prowadzenie w porozumieniu z Policją ewidencji wypadków,

10) przeprowadzanie procedur w celu uzyskania zezwoleń na wycinkę drzew przydrożnych,

11) koordynacja działań podczas akcji zimowej,

12) obsługa informatyczna programów komputerowych dotycząca utrzymania dróg i mostów,

13) przygotowanie projektów dotyczących ustalenia przebiegu dróg powiatowych,

14) przygotowanie projektów uchwał dotyczących zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych przez Radę Powiatu w porozumieniu z Marszałkiem Województwa,

15) przygotowanie opinii dotyczącej przebiegu dróg gminnych na terenie powiatu,

16) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

17) opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych

18) prowadzenie dokumentacji dot. regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe,

19) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,

20) uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących rozgraniczeń i zasiedzeń gruntów położonych przy drogach powiatowych,

21) przygotowanie do zatwierdzenia zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (dotyczy przejazdu, gdzie miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu znajduje się odpowiednio na obszarze powiatu),

22) przygotowanie do zatwierdzania zezwoleń w formie decyzji administracyjnej, na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie.

23) opiniowanie i określanie warunków dotyczących wydawania zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie,

24) nadzór nad pracą Służby Drogowej i Drogowo – Mostowej,

25) koordynacja działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w odniesieniu do Zarządu Dróg,

26) współpraca z innymi wydziałami,

27) wykonywanie innych zadań w zakresie administracji drogowej zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg.

Wydział Ogólny i Zamówień Publicznych

Zadania wydziału:

1) obsługa administracyjna Zarządu Dróg,

2) gospodarka zapleczem sprzętowo technicznym,

3) sprawy pracowniczo – socjalne,

4) organizowanie przetargów w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) przygotowanie umów na roboty drogowo-mostowe, usługi i dostawy materiałów,

6) ewidencjonowanie środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów,

7) prowadzenie spraw dot. gospodarki nieruchomościami będącymi w zarządzie PZD,

8) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

9) administrowanie sieci komputerowej w Zarządzie Dróg,

10) aktualizacja strony internetowej,

11) prowadzenie spraw związanych z BHP i p. poż.,

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg.

Wydział Budowy oraz Nadzoru Dróg i Mostów
Zadania wydziału:

1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2) przygotowanie planów budowy i przebudowy dróg i mostów,

3) przygotowanie procesów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem budowy i przebudowy dróg i mostów,

4) przygotowanie kosztorysów inwestorskich,

5) prowadzenie książki obiektu budowlanego,

6) prowadzenie sprawozdań w zakresie prowadzenia robót – dotyczy robót w toku,

7) pełnienie funkcji inwestora,

8) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego,

9) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem operatów kolaudacyjnych do odbioru robót,

10) nadzór nad obsługą laboratoryjną,

11) obsługa informatyczna programów dotyczących budowy i nadzoru dróg,

12) prowadzenie badań dot. cen i analizy rynku robót drogowych,

13) prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków pomocowo – unijnych na realizację zadań drogowych w ramach planowanych programów,

14) monitorowanie stron internetowych urzędów i instytucji pod kątem komunikatów dot. programów drogowych,

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg.

Wydział Księgowości

 

Zadania wydziału:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości,

2) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych,

3) prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką materiałową oraz nadzór nad jej prawidłowym obiegiem w podległych komórkach organizacyjnych Zarządu Dróg,

4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji,

5) regulacja zobowiązań jednostki w obowiązujących terminach,

6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz przygotowanie propozycji koniecznych zmian w planie budżetu w roku bieżącym,

7) zbieranie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania projektu budżetu,

8) bieżąca kontrola raportów kasowych, wyciągów bankowych, faktur oraz innych dokumentów,

9) nadzór nad zapewnieniem kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

10) kontrola przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

11) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) sporządzanie deklaracji VAT,

13) prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie dotyczącym jednostki,

14) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu wydawanych środków finansowych,

15) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

16) sporządzanie listy płacy,

17) naliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników,

18) prowadzenie dokumentacji do zasiłków chorobowych i macierzyńskich,

19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych,

20) parafowanie umów zawieranych przez Dyrektora Zarządu Dróg,

21) obsługa programu komputerowego dot. rachunkowości i gospodarki finansowej Zarządu Dróg oraz programu płace i płatnik ZUS,

22) opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości,

23) dokonywanie wypłat, prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,

24) ochrona dokumentacji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości,

25) wykonywanie innych zadań w zakresie księgowości, rachunkowości i administracji drogowej zleconych przez Dyrektora Zarządu Dróg.

Szybki kontakt


Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
08-400 Garwolin
ul. Mazowiecka 26

(25) 682-22-15
BIP ePuap